Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU AUTA

 1. Wynajmujący zgadza się wynająć, a Najemca zgadza się wziąć samochód opisany w umowie na warunkach tej umowy.
 2. Przedmiot umowy stanowi własność Wynajmującego.
 3. Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC / AC / i zostaje udostępnione Najemcy na czas trwania umowy najmu.
 4. Przedmiotem najmu jest również wyposażenie dodatkowe tj. dowód rejestracyjny, polisa OC / AC, klucz do kół, koło zapasowe, lewarek, klucze do pojazdu, gaśnica, trójkąt, apteczka, kamizelka odblaskowa.
 5. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin uprawnia Wynajmującego do naliczenia kary umownej wynoszącej 30zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z przedmiotu bez ważnej umowy.
 6. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin dłużej niż 48 godzin uprawnia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
 7. Najemca w razie konca umowy najmu musi przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin przed końcem terminu zwrotu samochodu bezpośrednio w firmie MOTOGUREK, WYPOŻYCZALNI AUTO-TRANSPORT Michal Guranowski 87-122 Grębocin ul. Kowalewska 45
 8. Najemca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu w celu ustalenia stanu technicznego tj. oświetlenia, ogumienia oraz uszkodzeń mechanicznych. Uwagi Najemcy wpisuje się do umowy najmu. Brak uwag oznacza, że najemca nie zgłasza zastrzeżeń.
 9. Wynajęty samochód nie może przekraczać granicy RP, bez wyraźnej zgody wynajmującego na piśmie.
 10. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód z dowodem rejestracyjnym, kluczykami, narzędziami, oponami, radiem i innymi akcesoriami w tym samym stanie, w jakim wziął samochód (z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji) do miejsca i w dniu ustalonym w umowie najmu.
 11. Najemca nie jest uprawniony do wykonywania napraw we własnym zakresie, z wyjątkiem wymiany żarówek, przebitego lub uszkodzonego koła, uzupełnienia płynów,olejów.
 12. Przy wydaniu i zdaniu samochodu stan paliwa ma być maksymalny.
 13. Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów i kluczyków.
 14. W razie awarii, uszkodzenia lub kradzieży należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię , a w razie kradzierzy lub wypadku wezwać policję w celu sporządzenia protokołu. W razie uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę Najemca zobowiązuje się we własnym zakresie odprowadzić pojazd na parking strzeżony , bezpieczne miejsce lub wezwać pomoc assistance.
 15. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami, a także za przedmioty w nim pozostawione.
 16. Najemca nie może odstępować ani podnajmować w/w samochodu osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
 17. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas trwania umowy najmu. Oraz udostępni dane adresowe organom uprawnionym.
 18. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających i zabronionych na terytorium RP, oraz z rażącego niedbalstwa wynikające z winy NAJEMCY.
 19. Samochód nie może być używany i uczestniczyć w sportach motorowych,treningach, przewozić towarów i osób niezgodnych z prawem RP.
 20. W sprawach nieuregulowanych niemniejszym regulaminem i umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i spory z niego wynikające będą rozpatrywane przez Sąd Cywilny w Toruniu.

Kary umowne

 • Brak lub uszkodzenie kluczyka pojazdu - 2000zł
 • Brak lub uszkodzenie kołpaka/lewarka/gaśnicy/trójkąta/apteczki - 250zł
 • Brak lub uszkodzenie radia - 2000zł
 • Brak lub uszkodzenie części wyposażenia samochodu, opłata w/g cennika producenta +20%
 • Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej - 500zł
 • Brak lub uszkodzenie tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 500zł
 • Brak lub uszkodzenie dokumentów technicznych - 500zł
 • Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) - 2500zł
 • Palenie tytoniu lub inny nieprzyjemny zapach / usunięcie zapachu - 500zł
 • Przewożenie zwierząt bez pokrowca (czyszczenie tapicerki) - 250zł
 • Holowanie innych pojazdów bez szkód własnych pojazdu wypożyczalni MOTOGUREK - 500zł
 • Udostępnienie pojazdu osobie nie uprawnionej (nie zgłoszonej wynajmującemu) do kierowania pojazdem - 500zł
 • Opuszczenie wypożyczonym samochodem kraju bez powiadomienia i pisemnej zgody firmy MOTOGUREK(sms, e-mai, fax, dokument) - 500zł jednorazowej kary umownej + 100zł / za dobę
 • Koszt prania tapicerki - 500zł
 • Opłaty administracyjne związane z wyceną szkód - 200zł
 • Przedłużenie najmu pojazdu powyżej 6 godz. bez zgody wynajmującego - dodatkowo 200% stawki dziennej
 • Zwykłe czyszczenie pojazdu (mycie i odkurzanie) - 100zł
 • Ekstremalne zabrudzenie pojazdu (kompletne mycie + dodatkowa kosmetyka pojazdu) - 200zl

 

Usługi dodatkowe